List of top 8 Shortlisted Ideas/ Teams for Second Round of NEC's Innovation Challenge 2022

Sr No. Teams
1 Gayatri Rajendra Kale & Team, Nashik
2 Shubhay Manojkumar Dongare & Team, Aurangabad
3 Smitesh Daulat Chakor & Team, Nashik
4 Aditya Kailas Deokar & Team, Admednagar
5 Ajinkya Thakare & Team, Morshi
6 Shreeneet Rathi & Team, Nashik
7 Rohan Joshi & Team, Pune
8 Sagar Shrikant Sasane & Team, Ahmednagar